Công ty Cổ phần ong mật Daklak

20/03/2023 8:18:45 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ( nhiệm kỳ 2021-2025)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ 2023_20230317 ()
2 NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ 2023_20230317 ()
3 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHCĐ 2023_20230317 ()
4 BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐHCĐ 2023_20230317 ()
5 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ 2023_20230317 ()
6 IMGBÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2022_20230313 ()
7 TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH_20230317 ()
8 TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ_20230317 ()
9 TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC _20230317 ()

Quan hệ cổ đông