Công ty Cổ phần ong mật Daklak

16/03/2021 4:43:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Dự thảo các văn bản chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên
Công ty cổ phần ong mật dạklak Công bố dự thảo các văn bản chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên

Vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ( Nhiệm kỳ 2021 - 2025) về việc Phương án Trích lập quỹ ()
2 Dự thảo các văn bản chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên ()
3 Nội dung và chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Ong mật Đăk Lăk ()
4 Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 ()
5 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ong mật Đăk Lăk ()
6 Tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (Nhiệm kỳ 2021-2025) về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 ()
7 Báo cáo kiểm toán 2021 ()
8 Tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (Nhiệm kỳ 2021-2025) về phương án chia cổ tức 2021 và cổ tức dự kiến 2022 ()
     

Quan hệ cổ đông