Công ty Cổ phần ong mật Daklak

04/06/2020 11:47:39 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo chi trả cổ tức năm 2019
Ngày 28/05/2020 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã diễn ra và thông qua các Nghị quyết Đại hội trong đó có nghị quyết về phương án việc chi trả Cổ tức năm 2019.

Nay, Công ty Cp Ong mật Đắk Lắk gửi thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các Cổ đông của Công ty. Đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Phòng Kế Toán công ty để nhận cổ tức năm 2019. Nếu Quý Cổ đông muốn nhận qua hình thức chuyển khoản, đề nghị  quý cổ đông điền theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản và gửi về Phòng Kế Toán Công ty.

Trân trọng cảm ơn,

DakHoney

Quan hệ cổ đông