Công ty Cổ phần ong mật Daklak

03/05/2024 8:46:09 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2021-2025)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về việc thông qua báo cáo tài chính 2023 ()
2 Về việc chuyển số tiền lợi nhuận giữ lại năm 2022 chi cho cổ đông năm 2023 ()
3 Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán ()
4 Về phương án trích lập các quỹ ()
5 Thông báo mời họp đhđcđ 2024 ()
6 Về việc cung cấp hồ sơ tài liệu đhcđ cho quý cổ đông thông qua website, zalo, email ()
7 TT đhđcđ về phương án chia cổ tức 2023, cổ tức dự kiến 2024 ()
8 Nội dung chương trình đhđcđ 2024 ()
9 Quy chế tổ chức đhđcđ 2024 ()
10 Báo cáo bks đhđcđ 2024 ()
11 Báo cáo hđqt đhđcđ 2024 ()
12 Biên bản họp ĐHCĐ ()
13 Nghị quyết ĐHCĐ 2024 ()

Tin tức

Đọc nhiều nhất